Link Search Menu Expand Document

Tonelli Shanks

Table of contents

 1. Thuật toán
 2. Code

Thuật toán

Tính căn bậc hai của một số modulo $mod$ (nếu tồn tại).

Code

mt19937 rng(std::chrono::system_clock::now().time_since_epoch().count());

int binpow(int a, int n, int mod = (int) 1e9 + 7){
  int res = 1;
  while (n) {
    if (n & 1)
      res = 1ll * res * a % mod;
    a = 1ll * a * a % mod;
    n >>= 1;
  }
  return res;
}

int Tonelli_Shanks(int n, int p){
  int q = p - 1, s = 0;
  
  while (q % 2 == 0)
    ++ s,
    q >>= 1; 

  int z;
  do {
    z = rng() % p;
  } while(binpow(z, (p-1)/2, p) != p-1);

  int m = s,
    c = binpow(z, q, p),
    t = binpow(n, q, p),
    r = binpow(n, (q+1)/2, p);
  
  while (t > 1) {
    i = 0;
    do {
      i ++;
      t = 1ll * t * t % p;
    } while (t != 1);

    if (t == m)
      return -1;
    
    int b = binpow(c, (1<<(m-i-1)), p);
    m = i;
    c = binpow(b, 2, p);
    t = 1ll * t * c % p;
    r = 1ll * r * b;
  }

  if (t == 0)
    return 0;
  else
    return r;
}