Link Search Menu Expand Document

Knuth - Morris - Pratt

Table of contents

 1. Thuật toán
 2. Code

Thuật toán

KMP chủ yếu dùng để xử lý các bài toán về xâu.

Code

vector<int> pifunc(string s){
  vector<int> pi = vector<int>(s.size(), 0);
 
  for (int i = 1, k = 0; i < s.size(); ++i) {
    while (k && s[k] != s[i]) k = pi[k - 1];
    if (s[k] == s[i]) ++k;
    pi[i] = k;
  }

  return pi;
}

vector<int> kmp(string s, string p){
  vector <int> pi = pifunc(p), res;

  for (int i = 0, k = 0; i < s.size(); ++i) {
    while (k && (k == p.size() || p[k] != s[i])) k = pi[k - 1];
    if (p[k] == s[i]) ++k;
    if (k == p.size()) res.push_back(i - k + 1);
  } 

  return res;
}