Link Search Menu Expand Document

Suffix Array

Table of contents

 1. Thuật toán
 2. Code

Thuật toán

Mảng hậu tố chủ yếu dùng để xử lý các bài toán về xâu.

Code

struct SuffixArray{
  string s;
  int n;
  vector <int> sa, saRank, t, lcp;
  
  SuffixArray(string _s = ""): s(_s), n(s.size()), sa(n, 0), saRank(n ,0),
      t(n, 0), lcp(n, 0){
    prefixDoubling();
    kasai();
  }
 
  bool cmp(int x,int y,int gap){
    return (saRank[x] != saRank[y]) ? saRank[x] < saRank[y] : 
      (x+gap < n && y+gap < n ? saRank[x+gap] < saRank[y+gap] : x > y);
  }
 
  void prefixDoubling(){
    for(int i = 0; i < n; i ++)
      sa[i] = i, saRank[i] = s[i];

    for(int gap = 1; ; gap <<= 1){
      sort(sa.begin(), sa.begin() + n, [&](int a, int b) {return cmp(a, b, gap);});
      for(int i = 1; i < n; i ++) t[i] = t[i-1] + cmp(sa[i-1], sa[i], gap);
      for(int i = 0; i < n; i ++) saRank[sa[i]] = t[i];
      if (t[n-1] == n - 1) break;
    }
  }
 
  void kasai(){
    for(int i = 0, k = 0; i < n; i ++){
      if (saRank[i] != n - 1){
        for (int j = sa[saRank[i] + 1]; max(i+k, j+k) < n && s[i + k] == s[j + k]; ++k);
        lcp[saRank[i]] = k;
        if (k) k--;
      }
    }
  }
};